Stimulus Nieuwsbrief november > GLB 2023-2027

De grootste uitdagingen voor de land- en tuinbouw liggen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en waterkwaliteit. De Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie (GLB 2023-2027) concentreert zich hierop en draagt bij aan veerkrachtige agrarische bedrijven, een gezonde natuur en een leefbaar platteland.

Het GLB 2023-2027 heeft verschillende subsidies voor agrarische ondernemers en organisaties die aan deze uitdagingen bijdragen. De GLB-subsidies omvatten:

 1. Ondersteuning voor landbouwers om hun bedrijfsvoering te verbeteren en aan te passen aan veranderende omstandigheden (Slimme, veerkrachtige landbouw);
 2. Stimulering van activiteiten die bijdragen aan de bescherming van het milieu, het behoud van biodiversiteit en het aanpakken van klimaatverandering (Milieu, biodiversiteit en klimaat);
 3. Versterking van plattelandsgebieden en verbetering van de leefbaarheid daar (Brede plattelandsontwikkeling);
 4. Bevordering van de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden in de landbouwsector en de voedingsketen en stimuleren van kennisdeling en innovatie (Samenwerking en kennisuitwisseling).

De GLB-subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en regelingen per provincie. De rijksregelingen bestaan onder andere uit de basispremie, de eco-regeling en sectorale regelingen voor Groenten en fruit en Bijenteelt. De rijksregelingen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd. Meer informatie over de rijksregelingen vindt u op www.rvo.nl

Provinciale regelingen bestaan uit GLB-subsidies voor de volgende activiteiten

 1. Productieve investeringen voor bedrijfsmodernisering
  Subsidie voor investeringen op het landbouwbedrijf waarmee primair het verdienvermogen van de ondernemer wordt vergroot of verstevigd: gericht op een veerkrachtige toekomstgerichte landbouw waarmee eerst en vooral een rendabele(r) bedrijfsvoering mogelijk wordt.
 2. Productieve investeringen groen- blauw en dierenwelzijn
  Subsidie voor investeringen op het landbouwbedrijf waarbij rekening wordt gehouden met klimaat en milieu en dierenwelzijnsdoelen: gericht op verduurzaming (denk aan klimaatadaptatie en -mitigatie, precisielandbouw, waterhuishouding en natuur-inclusieve landbouw), waarmee eerst en vooral een rendabele(r) bedrijfsvoering mogelijk wordt.
 3. Niet productieve investeringen op landbouwbedrijven
  Subsidie voor investeringen gericht op inrichting en herinrichting van landbouwgronden omwille van het herstellen en verhogen van biodiversiteit, om te voldoen aan de KRW-doelen en om de CO2-uitstoot terug te brengen.
 4. Niet productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven
  Subsidie voor investeringen gericht op inrichting en herinrichting van het landelijk gebied voortvloeiend uit opgaven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, de waterkwaliteit te verbeteren, de biodiversiteit te verhogen en de bodemkwaliteit te verbeteren. Hierbij speelt de adaptatie aan klimaatverandering een belangrijke rol.
 5. Samenwerking EIP Operationele groepen
  Subsidie voor de uitvoering van innovatieprojecten door samenwerkingsverbanden binnen het Europees Innovatie Partnerschap (EIP) netwerk gericht op de verduurzaming van de landbouw.
 6. Samenwerking integrale gebiedsontwikkeling
  Subsidie voor de uitvoering van meerjarige integrale gebiedsplannen door samenwerkingsverbanden gericht op uitdagingen en kansen voor de landbouw, het milieu, biodiversiteit en hun potentiële bijdrage aan de klimaatopgaven. Denk aan inrichtingsmaatregelen in het landschap, waterberging, initiatieven die zich richten op koolstofvastlegging en aanpassing aan klimaatverandering.
 7. Samenwerking voor plattelandsontwikkeling – LEADER
  Subsidie voor de uitvoering van projecten gericht op de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en een duurzaam beheer van de ruimte.
 8. Kennis en informatie
  Subsidie voor de uitvoering van projecten gericht op het via kennisverspreiding, bewustwording en informatie ondersteunen van agrarische ondernemers in de transitie van de landbouw naar een duurzame variant.

De specifieke invulling van deze subsidies, zoals de thema’s waarop een activiteit betrekking moet hebben, de periode waarbinnen een aanvraag om subsidie moet zijn ontvangen, het beschikbare subsidieplafond en de verdelingswijze wordt door de provincies vastgelegd.

Stimulus programmamanagement is door de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg aangewezen als uitvoeringsorganisatie voor de provinciale GLB-subsidies. Het aanvragen van subsidies van deze provincies gaat via Stimulus programmamanagement. Meer informatie hierover en alle subsidie technische informatie is te vinden op de website stimulus.nl. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via glb@stimulus.nl of 040-237 59 04.

Direct contact

Heb jij als agrariër een vraag, probleem of wil je gewoon meer informatie over agrarische robotica oplossingen? Neem dan contact op via dit formulier.

"*" geeft vereiste velden aan